1.) વિચારવલોણું: http://goo.gl/hwA3L

2.) પરબ: http://goo.gl/P5CMR

3.) વિશ્વવિહાર: http://goo.gl/oNn9V

4.) Opinion: http://goo.gl/8ob51

5.) ગુજરાત રોજગાર સમાચાર: http://goo.gl/7NlcX

6.) ગુજરાત પાક્ષિક: http://goo.gl/yiEEV

7.) ગુજરાત દર્પણ: http://goo.gl/HhfW2

8.) ગૃહશોભા: http://goo.gl/RVRH9

9.) નિરીક્ષક: http://goo.gl/ygNLL

10.) શબ્દસૃષ્ટિ: http://goo.gl/yGE7B

11.) Free books online wikisource: http://goo.gl/la2KX

12.) ગઝલવિશ્વ: http://goo.gl/IVKKA

Advertisements
Link | Posted on by | Leave a comment